Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра»Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» був заснований у 2017 році при Академії Державної пенітенціарної служби.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України: серія КВ, № 22778-12668Р.

Журнал спеціалізується у галузі науки: право.

З 2017 року в журналі надруковано статті вчених з 5 країн світу, які працюють у різних галузях правових наук.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорія читачів: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, практичні працівники, студенти.

Мови видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Періодичність видання: двічі на рік

 • Випуск 1– статті приймаються на розгляд до 20 квітня.
 • Випуск 2– статті приймаються на розгляд до 20 жовтня.

Повні тексти та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків оприлюднюються на web-сторінці наукового журналу «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» Академії Державної пенітенціарної служби.

Політика наукового видання полягає у забезпеченні наукових та інформаційних потреб суспільства в новітніх досягненнях з актуальних проблем функціонування кримінально-виконавчої системи, що віддзеркалюються в публікаціях вітчизняних та закордонних вчених. Це обумовлює прийняття до друку статей, що містять наукову новизну й мають теоретичну цінність та є практичним внеском у висвітленні проблем становлення та розвитку вітчизняної та зарубіжних кримінально-виконавчих систем із метою запозичення прогресивного досвіду виконання кримінальних покарань та пробації.

Під час розгляду редколегією поданих для публікації наукових статей, усі автори володіють рівними правами на розміщення їх наукових праць, незалежно від займаної посади, місця роботи, наукового ступеня, вченого звання, віку, статі, національності, релігійних та політичних поглядів.

Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» є виданням з відкритим доступом, політика якого ґрунтується на принципах: вільного поширення наукової інформації та її широкого обміну; об’єктивності та неупередженості у відборі статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; колегіальності у прийнятті рішень; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав; суворого дотримання графіку виходу журналу.

Автори статей мають дотримуватися вимог, що висуваються Міністерством освіти і науки України до наукових фахових видань України, а також вимог, що розміщені на web-сайті видання щодо оформлення та змісту, академічної доброчесності та відсутності плагіату й порушення наукової етики, оплати публікації відповідно до розрахунку її вартості.

Редколегія наукового журналу «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» проводить цілеспрямовану політику на включення видання в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу видання та наукометричних показників його авторів.

Голова редакційно-видавничої ради: Тогочинський О.М., доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, ректор Академії Державної пенітенціарної служби.

Головний редактор журналу: Ніщимна С.О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби, автор понад 100 наукових робіт.

Заступники головного редактора:

Гончаренко О.Г., доктор економічних наук, доцент, Академія Державної пенітенціарної служби (Україна);

Шумна Л.П., доктор юридичних наук, доцент, Академія Державної пенітенціарної служби (Україна).

Членами редакційної колегії є як вітчизняні, так і зарубіжні науковці:

Борисов В.І., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (Україна);

Глушков В.О., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Україна);

Денисов С.Ф., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Денисова Т.А., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Україна);

Джужа О.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Україна);

Доній Н. Є., доктор філософських наук, доцент (Україна);

Ємельянов В.П., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Колб О.Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Україна);

Копотун І.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (Україна);

Литвинов О.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України (Україна);

Пальченкова В.М., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Пекарчук В.М., доктор історичних наук, доцент (Україна);

Рябчинська О.П., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Сердюк П.П., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Степанюк А.Х., доктор юридичних наук, професор (Україна);

Шакун В.І., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (Україна);

Яковець І.С., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Україна);

Амамска-Худзіньска Малгожата, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Андріяшко М.В., доктор, професор (Республіка Білорусь);

Кіліан Маттіас, доктор хабілітований, професор (Федеративна Республіка Німеччина);

Лясковська Катажина, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Партенадзе Омар Асланович, доктор, професор (Республіка Грузія);

Помикала Марта, доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Сметанська Ірина, доктор сільськогосподарських наук, професор (Федеративна Республіка Німеччина);

Ткач А.А., доктор хабілітований, професор (Республіка Польща);

Ткач Т.В., доктор соціологічних наук (Республіка Польща).

З метою дотримання етичних норм, щодо наукових публікацій, проводиться обов’язкова процедура рецензування всіх статей, що публікуються в науковому журналі «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра».

Наукові статті, що надійшли до редакції наукового журналу, і які задовольняють формальним критеріям, розглядаються на засіданні редакційної колегії на предмет відповідності тематиці наукового журналу та визначаються рецензенти. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці наукового журналу, є абсолютно анонімним для автора та рецензента. Процедуру здійснюють два незалежні рецензенти (процес подвійного «сліпого» рецензування – «double-blind» peer review policy).

До рецензування можуть бути залучені члени редакційної колегії та зовнішні експерти, які визначають вектор розвитку наукової думки та мають публікації у відповідних предметних галузях.

Рецензент оцінює: повноту та аргументацію розкриття актуальності статті; обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями; повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми; відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор; обґрунтування отриманих наукових результатів; наукові висновки та їх відповідність меті та завданням статті;  перспективи подальших досліджень у даному напрямі; термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування та ін.).

Рецензія повинна містити конкретні висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

Рецензія оформлюється у друкованому варіанті, повинна бути підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи за місцем роботи рецензента.

У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією конкретного збірника.

Редакція приймає не опубліковані раніше матеріали оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень. За достовірність поданої інформації відповідальність несуть автори. Гонорар за публікацію не сплачується. Редакція залишає за собою право на рубрикацію, редагування, скорочення і відхилення статей. Надані матеріали не повертаються.

Передрук опублікованих у журналі матеріалів заборонений. У разі їх використання посилання є обов’язковим.

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word у форматі doc, docx. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель 14 з інтервалом 1,5. Відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. Загальний обсяг публікації – 10 – 12 сторінок.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською, німецькою мовами і має містити такі структурні елементи:

 • УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
 • прізвища та ініціали авторів (у верхньому правому куті аркуша);
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та повна назва місця роботи (навчання) автора, місто, країна (у верхньому правому куті аркуша);
 • порожній рядок;
 • назва статті – великими літерами (по центру);
 • порожній рядок;
 • анотація та ключові слова українською мовою та мовою статті (у разі подання статті російською, польською або німецькою мовами) (500 знаків);
 • постановка проблеми у загальному вигляді, актуальність та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями («Постановка проблеми»);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття («Аналіз останніх досліджень і публікацій»);
 • формулювання цілей статті («Формулювання мети»);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів («Виклад основного матеріалу»);
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі («Висновки»);
 • порожній рядок;
 • «Список використаних джерел» (по центру) в порядку згадування у тексті статті. Бібліографічний запис робіт подається згідно з ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерела здійснюється безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому – конкретна сторінка (наприклад: [5, с. 74]; [15, арк. 18]).
 • порожній рядок;
 • анотація та ключові слова англійською мовою (1800 – 2000 знаків). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті.

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу редакції із зазначенням бажаної рубрики журналу: journalKVS@ukr.net; відповідальна особа: Ніщимна Світлана Олексіївна, тел. (095) 50-42-292:

1) електронний варіант статті;

2) у разі відсутності в автора наукового ступеня надати відскановану рецензію доктора або кандидата наук на статтю, що подається до друку;

3) довідка про автора (авторів) – за зразком;

4) для осіб, які не мають наукового ступеня доктора наук, відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за публікацію (вартість публікації 300 грн. Отримувач: Академія Державної пенітенціарної служби. Банк платника: Державна казначейська служба України, м. Київ, рахунок: 31254203207942, МФО: 820172, код ЄДРПОУ: 08571788, призначення платежу: плата за статтю Іваненко І.І., код платежу: 25010200.

Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, розгляду не підлягає і не публікується.

Приклад підпису файлів: Іваненко_стаття; Іваненко_рецензія; Іваненко_довідка; Іваненко_квитанція.

Адреса редакції: Академія Державної пенітенціарної служби, вулиця Гонча, 34, м. Чернігів, 14000, Україна.

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.).

Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» розміщено на сайті Академії.

 

 

Зразок оформлення статті

УДК 343.241

Іваненко І. І.,

кандидат юридичних наук, доцент,

 доцент кафедри адміністративного права та процесу,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна

 

Сімейні цінності як найважливіший людський капітал та їх роль у запобіганні злочинам серед молоді

 

Статтю присвячено висвітленню ролі сім’ї у запобіганні злочинності серед молоді. Акцентовано увагу на виховній функції сім’ї. Визначено, що саме сім’я та сімейні цінності безпосередньо впливають на формування особистості… (500 знаків)

Ключові слова: сім’я, діти, молодь, сімейні цінності, запобігання злочинам.

 Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Формулювання мети

Виклад основного матеріалу

Висновки

 Список використаних джерел

 1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Харків: Право, 2005. 304 с.
 2. Денисов С. Ф. Гармонізація суспільного життя як напрям запобігання злочинності молоді. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2010. Вип. 8 (934). С. 106–110.
 3. Аналіз стану здійснення судочинства в 2015 році (за даними судової статистики). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (дата звернення: 18.03.2017).

 

Іvanenko І. І.

FAMILY VALUES AS THE MOST IMPORTANT HUMAN CAPITAL AND THEIR ROLE IN PREVENTING CRIMES AMONG THE YOUTH

The article aimed at highlighting the role of the family in preventing crime among young people. The educational function of the family is emphasized. It is determined that the family and its values directly influence the forming of the individual…(1800 – 2000 знаків)

Key words: family, children, youth, family values, prevention of crimes.

Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» був заснований у 2017 році при Академії Державної пенітенціарної служби.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України: серія КВ, № 22778-12668Р.

Журнал спеціалізується у галузі науки: право.

З 2017 року в журналі надруковано статті вчених з 5 країн світу, які працюють у різних галузях правових наук.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорія читачів: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, практичні працівники, студенти.

Мови видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Періодичність видання: двічі на рік

 • Випуск 1– статті приймаються на розгляд до 20 квітня.
 • Випуск 2– статті приймаються на розгляд до 20 жовтня.

«Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» розміщується на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Повні тексти та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків оприлюднюються на web-сторінці наукового журналу «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» Академії Державної пенітенціарної служби.