Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесуКафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу є випусковою кафедрою, що здійснює підготовку фахівців на всіх рівнях вищої освіти: бакалавр та магістр з галуззі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науково-педагогічний склад кафедри представлений докторами та кандидатами наук. Перспективними напрямами науково-пошукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри є наукові розробки за науково-дослідними темами «Адміністративна діяльність органів та установ виконання покарань: європейський вектор розвитку», «Проблеми національного та міжнародного права».

Науково-педагогічний склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку національного законодавства, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного складу кафедри є:

  • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів;
  • підготовка навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь у наукових семінарах, круглих столах, наукових та науково-практичних конференціях національного та міжнародного рівнів;
  • стажування науково-педагогічного складу кафедри в провідних навчальних закладах України та інших країн;
  • наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення курсантів та студентів до наукової роботи, результати якої узагальнюються в наукових публікаціях, участі в роботі наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

У своїй роботі науково-педагогічний склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомчих екскурсій тощо. Результати науково-дослідної роботи членів кафедри активно впроваджуються в навчальний процес під час розробки навчальних програм та іншого методичного забезпечення, викладання дисциплін, виконання дипломних робіт тощо.